Prezentare
academia.tif

Biblioteca în timp

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, păstrătoarea patrimoniului intelectual în domeniul artistic, a fost înfiinţată în 1940 odată cu fondarea Conservatorului de Stat din Chişinău. Originea Bibliotecii rezidă dintr-o moştenire a fondului de carte rămas de la conservatoarele precedente (conservatoarele private "Unirea", "Naţional" şi Conservatorul Municipal) precum şi a magazinului de note al lui Sicora, care conţinea lucrări ale compozitorilor clasici. Pianista T. Iurkovskaia a fost numită prima şefa a bibliotecii. În anul 1941, în urma acţiunilor militare, biblioteca a fost incendiată şi distrusă complet ca, ulterior, în 1945, procesul de achiziţionare a fondului să fie reluat de la zero. T. Iurkovskaia scria : "A trebuit să începem de la capăt. Şi iată-mă cumpărînd prin piaţă de la ţărani şi tîrgoveţi note, manuale, reviste, găsite de ei cine ştie pe unde. Pe notele lui Rimski-Korsakov "Noaptea din ajunul Crăciunului" noi am plătit, de exemplu, 100 de ruble. Astfel am "completat" biblioteca şi cu sonatele lui Beethoven. Puţin cîte puţin încropisem atunci un anumit fond bibliotecar" (Tomuz, M. Străduinţe. In:Cultura, 27 iulie, 1968, p. 13). Un suport princiar a fost acordat de biblioteca Conservatorului de Stat "P. I. Ciaikovski" din Moscova şi de unele personalităţi din republică.
În 1947 colecţia bibliotecii conţinea 5 000 ex de cărţi, circa 13 000 ex - partituri de note. Biblioteca avea pe atunci circa 250 de abonaţi, dintre care 58 pedagogi şi 165 studenţi. Printre cititori activi ai bibliotecii erau oameni marcanţi ai culturii din Moldova : V. Zagorschi, S. Lobel, N. Chiosa, A. Stîrcea, T. Ceban, T. Gurtovoi, P. Botezat, V. Saviţkaia şi alţii. În această perioadă biblioteca asigura cu materiale didactice activitatea catedrelor nou înfiinţate :

  • pian
  • instrumente cu coarde
  • instrumente aerofone
  • canto
  • teorie, compoziţie şi istoria muzicii

În anul 1963 învăţămîntul superior din Moldova asigură continuitatea instituţiei prin transformarea Conservatorului de Stat în Institutul de Arte "G. Musicescu" cu 12 catedre specializate în artă muzicală şi teatrală. Biblioteca rămîne parte integrantă a instituţiei.
În anul 1964 instituţiei i s-a oferit încă o clădire situată pe strada Mateevici, 87. A devenit posibilă rezolvarea uneia dintre cele mai stringente probleme - cea a spaţiilor bibliotecii. S-au organizat serviciile dotate cu spaţii aparte : Sala de lectură, Împrumutul la domiciliu, Serviciul Bibliografic, Serviciul Catalogare.
Un alt tablou apare către anul 1967. Colecţia bibliotecii creşte de 26 de ori; numărul vizitelor la bibliotecă constituie 36 000.
Pe parcursul anilor, cu forţe modeste biblioteca s-a adaptat noilor cerinţe. Puţini la număr (5 persoane), colaboratorii bibliotecii îndeplineau toată gama de sarcini de la achiziţia documentelor, prelucrarea şi organizarea lor în servicii - pînă la intrarea acestora în zona activă a circulaţiei şi lecturii.
Munca cu abnegaţie a colectivului a fost apreciată în 1968 cu Diploma de gradul III, acordată de către Ministerul Culturii al URSS şi cu titlul de "Bibliotecă exemplară", conferit de Ministerul Culturii din URSS.
Între anii (1968-1984) în funcţie de director de bibliotecă s-a aflat d-na V. Covalenco, care , la rîndul ei, a contribuit la îmbunătăţirea activităţii bibliotecii. În anul 1973 fondurile bibliotecii constituiau 131458 unităţi bibliotecare, iar achiziţiile anuale - 7000 ex.
La dispoziţia beneficiarilor a fost pus Catalogul Alfabetic şi Catalogul Sistematic.
În 1984 printr-o Hotărîre de Guvern Institutul de Arte a fost dispersat în Institutul Moldovenesc de Stat de Arte şi Conservatorul Moldovenesc de Stat. A fost una din cele mai dificile perioade la capitolul partajarea fondurilor, deoarece la ambele instituţii se studiau unele discipline similare. Nu a fost uşor de a satisface pe deplin cerinţele atât în materie de specialitate cât şi la alte subiecte. În acest moment s-a manifestat profesionalismul administraţiei şi colaboratorilor bibliotecii, care au făcut tot posibilul pentru a asigura continuitatea procesului de studiu la ambele instituţii. Bibliotecarii au realizat o muncă titanică, se lucra peste program, pînă noaptea tîrziu, chiar şi în zilele de sîmbătă şi duminică. Astfel, timp de 3 ani s-a reuşit reinventarierea, sistematizarea şi amplasarea fondurilor în ambele biblioteci. Fapt ce a contribuit la deservirea beneficiarilor la un nivel satisfăcător.
Anii 1992-1996 au constituit o perioada destul de prodigioasă pentru ambele biblioteci. S-au realizat mai multe proiecte cu suportul Fundaţiei "Soros", în urma cărora au fost achiziţionate cărţi şi ediţii periodice din ţară şi de peste hotare. Printr-un act de donaţie în anul 1996 biblioteca Conservatorului a fost înzestrată şi cu unele mijloace tehnice : computer, copiator XEROX, imprimantă.
Bibliotecile din ambele instituţii dirijate de Valentina Moşak, urmată de Elena Ţâra (Institutul de Arte), Larisa Luciţkaia şi Ludmila Gordeiciuk succesate de Svetlana Mihailiuc (Conservatorul de Stat), avînd multe tangenţe, au conlucrat de a lungul anilor.
În scopul optimizării activităţii instituţiilor superioare din subordinea Ministerului Culturii la sfîrşitul anului 1998 prinr-o Hotărîre de Guvern RM, în baza comasării a celor două instituţii, a fost înfiinţată Universitatea de Stat a Artelor din Moldova, fondurile bibliotecii fiind fuzionate.
A fost depus efort pentru reamplasarea fondurilor, asigurarea cu spaţii corespunzătoare condiţiilor necesare pentru păstrare. Fondul din subsolul cu umiditate sporită şi mucegai în care se afla biblioteca din blocul 1 a fost reamplasat într-un local uscat, bine aerisit. S-a deschis o sală nouă în blocul 3 la facultatea Arte Plastice.
Din 2002 Universitatea de Stat a Artelor este reorganizată în Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
În această perioadă biblioteca s-a confruntat cu anumite dificultăţi. Mijloace financiare insuficiente ne-au provocat să căutăm noi modalităţi de achiziţii de carte. Astfel, am găsit un sprijin real la diferite ambasade, fundaţii, organizaţii şi persoane fizice. În special, menţionăm donaţia generoasă constituită din 136 partituri în valoare de 2 700 euro a Ambasadei Germaniei din 2003. În 2004 Fundaţia ProHelveţia în persoana d-lui Simon Camartin a donat bibliotecii AMTAP un lot impresionant de partituri şi CD-uri în număr de 277 de titluri. Prin realizarea proiectului Fundaţiei "Soros-Moldova" "Dezvoltarea colecţiilor pentru învăţămîntul artistic cu producţie tipărită" patrimoniul bibliotecii s-a îmbogăţit cu publicaţii preţioase din domeniul culturii universale, teatru, arte plastice, muzică (557 titluri, 1165 ex) în valoare de 4175 $.
La insistenţa administraţiei bibliotecii, în urma demersurilor către Ministerul Culturii, au fost constituite serviciile Automatizare şi Informare, Informare şi Asistenţă Bibliografică. Au fost angajaţi specialişti cu experienţă. S-a ridicat nivelul valoric al activităţii în bibliotecă. Pe parcursul ultimilor ani au fost întocmite materiale promoţionale, buletine informaţionale de achiziţii noi, editate două bibliografii, organizate fişiere şi cataloage tradiţionale noi, catalogul electronic, s-a procurat echipamet tehnic etc.
Alături de celelalte subdiviziuni ale AMTAP, în anul 2006, biblioteca a parcurs procesul de acreditare.
Cea mai mare realizare a anului 2006 a fost raportarea bibliotecii la categoria superioară.
În urma atestărilor cadrelor bibliotecare monitorizate de către Ministerul Culturii 9 colaboratori ai bibliotecii au primit grad de calificare.
Munca angajaţilor bibliotecii a fost apreciată cu diplome ale Ministerului Culturii, Asociaţiei Bibliotecarilor şi administraţiei AMTAP.
Pe viitor intenţionăm să lărgim spectrul de activităţi, care ar duce la optimizarea şi diversificarea serviciilor de informare propuse beneficiarilor noştri.

Misiunea bibliotecii

  • Instrument principal al instruirii şi al investigaţiilor ştiinţifice
  • Tezaur naţional în domeniu
  • Centru de cultură

Funcţia principală a bibliotecii universitare este asigurarea informaţională a procesului de studii şi a cercetării ştiinţifice. În procesul vast de informare şi documentare a studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi a altor specialişti în domeniul artistic un rol important îi revine Bibliotecii AMTAP, care asigură dotarea necesară cu publicaţii. Colecţia bibliotecii cuprinde toate domeniile de învăţămînt artistic universitar. Biblioteca susţine procesul de studii şi cercetare ştiinţifică prin diverse serviciile oferite. Avînd ca scop asigurarea comodităţii utilizatorilor în consultarea documentelor necesare, Colecţia bibliotecii este repartizată în trei domenii specializate : Arte Dramatice, Muzică şi Arte Plastice şi este amplasată în trei blocuri de studii.

Bloc 1, str. Alexei Mateevici, 111
Bloc 2, str. Alexei Mateevici, 87
Bloc 3, str. 31 August 1989, 137

Structura organizatorică a bibliotecii

Director - Rodica Avasiloaie
tel. de contact 24 23 38
Director adjunct - Elena Ţâra
tel. de contact 23 84 39
Serviciul Dezvoltarea, Evidenţa, Catalogarea şi Clasificarea colecţiei
tel. de contact 23 81 44
Serviciul Informare şi Asistenţă Bibliografică
tel. de contact 23 81 44
Serviciul Informare şi Automatizare
tel. de contact 23 81 44
Serviciul Relaţii cu publicul
- Sala de lectură Arte Dramatice
- Împrumut de publicaţii Arte Dramatice
tel. de contact 23 84 39
- Sala de lectură Arte muzicale
tel. de contact 24 23 38
- Împrumut de publicaţii Muzică
tel. de contact 24 23 38
- Sala de lectură şi Împrumut de publicaţii Arte Plastice
tel. de contact 23 38 00

Program : luni-vineri 8.30-17.00
sîmbătă 9.00-16.00 (sălile de lectură Bl. 1, Bl. 2)
duminică - zi fără program

Condiţii de acces

Utilizatorii bibliotecii
* studenţii AMTAP
* corpul profesoral-didactic
* personalul auxiliar
* persoane interesate

Înscrierea la bibliotecă se efectuează în baza
- carnetului de student
- legitimaţiei (pentru profesori şi personal auxiliar)

Servirea în sălile de lectură
Condiţii :
numărul publicaţiilor consultate
- cărţi - nu mai mult de 5 ex
- ediţii periodice - colecţie anuală
Împrumut de publicaţii la domiciliu
Condiţii :
- publicaţiile didactice se împrumută pentru anul de studii
- publicaţiile ştiinţifice - pentru 30 de zile
- beletristica - pentru 30 de zile (nu mai mult de 5 ex)

  • Nu se împrumută la domiciliu :

- publicaţiile din sălile de lectură
- publicaţiile periodice
- publicaţiile deţinute într-un exemplar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License